ReputacjaReputacja

Reputacja

Aktywność public relations postrzegamy przez pryzmat strategicznego komunikowania. Dążymy do zrozumienia istotnych różnic między prostym public relations produktowym a public relations rozumianym jako strategiczna funkcja zarządzania. Dlatego oprócz działalności komercyjnej jesteśmy aktwyni na polu badań naukowych, edukacji na różnych szczeblach kształcenia oraz popularyzacji zagadnień o public relations w mediach masowych.

Istotą naszych dociekań naukowych jest reputacja, zaufanie, informacja i wiedza oraz wpływ tych zasobów na rozwój relacji ekonomiczno-społecznych między różnymi podmiotami funkcjonującymi na rynku np. między firmami, organizacjami pozarządowymi, samorządami a ich otoczeniem (interesariuszami). Obserwacja uczestnicząca, analiza zawartości, badanie ankietowe, wywiad zogniskowany, wywiad telefoniczny to narzędzia, którymi posługujemy się w próbach szczegółowego zrozumienia zjawisk związanych z public relations.

Wiedza o nich, choć wydaje się wiedzą teoretyczną, w rzeczywistości ma bardzo duże walory aplikacyjne. Dlatego wielokrotnie wykorzystywaliśmy ją w projekatch realizowanych na rzecz naszych klientów.

 

^

© 1994-2024 Prelite Public Relations. Wszystkie prawa zastrzeżone. Google+