ReputacjaReputacja

Marketing imprez biegowych

Od Redaktora:

"Dynamicznie wzrastająca popularność biegania w Polsce sprawia, że sportem tym zajmuje się coraz więcej podmiotów angażujących się w jego rozwój i wspierających go. W ślad za wzrostem liczby biegaczy w naszym kraju rośnie liczba organizowanych imprez biegowych. Tworzy to nowe, dotychczas nie spotykane na taką skalę, wyzwania dla tych, którzy zajmują się organizowaniem biegów.

Śmiało można powiedzieć, że mamy do czynienia z rozwojem rynku biegowe­go, na którym dochodzi do rywalizacji między organizatorami imprez biegowych, zabiegającymi o zawodników - nabywców usług sportowych. W warunkach kon­kurencji największe szanse na sukces mają ci organizatorzy, którzy w swoich dzia­łaniach przyjmą orientację marketingową, to znaczy będą kierowali się przede wszystkim potrzebami swoich nabywców, zaczną sięgać po narzędzia marketin­gowe, za pomocą których stworzą unikatową ofertę, przekonają do niej sportow­ców, sponsorów i media, wykreują pozytywny wizerunek oraz silną markę wła­snej imprezy.

Czytelnik znajdzie w książce odpowiedź m.in. na pytania, na czym polega marketingowe podejście do imprezy sportowej, którą należy traktować jak produkt oferowany nabywcom-biegaczom, jak skutecznie promować biegi, gdzie poszukiwać sponsorów i jak współpracować z nimi czy z mediami, dlacze­go należy prowadzić okresowe badania wśród biegaczy, jaką rolę odgrywa osoba lidera zespołu odpowiedzialnego za imprezę, jakiego typu korzyści mogą osiągać różni beneficjenci biegów. 

 

Zygmunt Waśkowski, Poznań, kwiecień 2014 r."

 

Książka można kupić przez stronę  Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

^

© 1994-2023 Prelite Public Relations. Wszystkie prawa zastrzeżone. Google+